Skydds- och säkerhetspolicy 1. Företaget skall ge nyanställda en grundlig genomgång av de risker som finns med arbetet. De skall informeras om de metoder och de hjälpmedel vi använder för att möta riskerna samt förses med personlig skyddsutrustning. 2. Företagets skyddskommitté består av 5 ledamöter, 2 från företaget och 3 skyddsombud. Skyddskommittén har 2 möten per år, samt extra möten då det behövs. Varje månad träffas skyddsombud och arbetsledare för att fortlöpande diskutera metoder, tillbud m m. 3. Vid ett till två tillfällen per år arrangeras stormöten, där alla anställda, under arbetstid, dryftar spörsmål som har med skydd och säkerhet att göra. 4. Skyddskommittén skall fortlöpande diskutera och analysera såväl de omedelbara som de långsiktiga riskerna med arbetet. Högst prioriterade blir belastningsskador, risk för fall och bullerskador. Genom val av rätt arbetsmetod och typ av material kan risken för belastningsskador minskas. Med god planering av arbetet kan lastmaskiner, höglastare, hissar och repspel oftare användas. Maskinslitage är lättare och billigare att åtgärda än slitna ryggar och handleder. Företaget besitter en diger arsenal av fallskyddsutrustning. Många gånger finns inget bättre sätt att skydda sig mot nedstörtning än att använda västar och selar. Noggrann statistik över olycksfall och tillbud skall föras. Skyddskommittén skall hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen och de produkter som kommer ut på marknaden, samt vid behov föreslå inköp av hissar, liftar, spel etc. 5. Skyddsronder skall regelbundet arrangeras. Rondernas uppgift är att blottlägga brister i arbetsmiljön för företagets personal. Kontrollen av ställningarnas kvalitet är arbetsledningens uppgift. 6. Företaget försöker ta hand om de som blivit utslitna eller arbetsskadade. 7. Företaget ansvarar för att ställningsmaterialet fortlöpande ses över. Dåliga plankor och skadade rör sorteras bort. En gång per år görs en noggrannare genomgång. Plankorna testas i därför uppförd anläggning, varefter de märkes med årets färg. Kopplingarna okulärbesiktas och smörjes. 8. Deltagande i kurser, möten och mässor uppmuntras för att den vägen finna nya sätt att möta arbetsmiljöproblemen. 9. Företaget för en dialog med andra företag i branschen, beställare, skyddsorganisationer och Bygghälsan. Genom ett utbyte av såväl problem som lösningar på problemen tror vi att skyddsfrågorna blir snabbare lösta. 10. Företaget vill värna om även den yttre miljön. Trots att vi inte direkt hanterar miljöfarliga kemikalier, vill vi se till att oljor, färgrester m m hanteras rätt. Återanvändning av material och eldning av kasserat virke för värmeutvinning är bara två av många sätt att skydda den yttre miljön.